پنیر

شیر

بستنی و فالوده

ماست

کره

کشک

خامه

لبنیات گیاهی